• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Poznaj

Regulamin szkoleń

I. Niniejszy Regulamin określa sposób zawarcia umowy o świadczenie usługi szkolenia oraz jej ogólne warunki.

II. Oferta świadczenia usługi szkolenia skierowana jest do podmiotów gospodarczych.

III. Informacje dotyczące szkoleń zamieszczone na stronach www Usługodawcy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

IV. Szczegółowe warunki dotyczące szkoleń, zawierające m. in. informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia danego szkolenia, jego szczegółowy zakres i plan zostaną przesłane Usługobiorcy w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt VII, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, lub zwróceniu się przez Usługobiorcę o przesłanie oferty w innej formie.

V. Umowę o świadczenie usługi szkolenia zawierają: podmiot wskazany w formularzu zgłoszeniowym, o którym to formularzu mowa w pkt VII – zwany w pozostałych częściach Regulaminu Usługobiorcą oraz ITLecture Sp. z o.o. – zwana w pozostałych częściach Regulaminu Usługodawcą – łącznie zwani w pozostałych częściach Regulaminu Stronami.

VI. Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona.

VII. Po wybraniu szkolenia interesującego Usługobiorcę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający dane identyfikacyjne Usługobiorcy (firma, siedziba i adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, NIP) oraz nazwę i termin szkolenia, a także ilość miejsc rezerwowanych dla osób oddelegowanych przez Usługobiorcę do wzięcia udziału w szkoleniu i przesłać go Usługodawcy, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu. Dane zamieszczone przez Usługobiorcę w formularzu posłużą jedynie zawarciu transakcji i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego nie stanowi zawarcia umowy i nie rodzi po żadnej ze Stron żadnych zobowiązań.

VIII. Zwrócenie się przez Usługobiorcę do Usługodawcy o przesłanie oferty usługi szkolenia może nastąpić także w innej dowolnej formie, gwarantującej otrzymanie przez Usługobiorcę takiego oświadczenia.

IX. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, lub zwróceniu się przez Usługobiorcę w innej formie o przesłanie oferty usługi szkolenia, Usługobiorcy zostaną przesłane – na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym – szczegółowa oferta oraz faktura proforma.

X. Uiszczenie przez Usługobiorcę płatności określonej w fakturze proforma jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usługi szkolenia oraz potwierdzeniem przez Usługobiorcę, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz planu szkolenia.

XI. W przypadku przesłania przez Usługobiorcę informacji o zmniejszeniu przez Usługobiorcę ilości miejsc zarezerwowanych celem wzięcia udziału w szkoleniu, lub całkowitej rezygnacji z usługi – z wyprzedzeniem określonym poniżej – Usługodawca dokona całościowego, lub częściowego zwrotu płatności:
1) w przypadku przesłania stosownej informacji nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, nastąpi zwrot 100% kwoty wpłaconej za każde zarezerwowane miejsce, z którego zrezygnuje Usługobiorca;
2) w przypadku przesłania stosownej informacji w terminie mieszczącym się w przedziale od 13 do 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, nastąpi zwrot 50% kwoty za każde zarezerwowane miejsce, z którego zrezygnuje Usługobiorca;

XII. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy nastąpi zmniejszenie ilości miejsc zarezerwowanych celem wzięcia udziału w szkoleniu lub nieprzeprowadzenie szkolenia, Usługodawca dokona zwrotu 100% kwoty wpłaconej za każde miejsce, o które zostanie zmniejszona ilość miejsc zarezerwowanych celem wzięcia udziału w szkoleniu.

XIII. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości miejsc zarezerwowanych celem wzięcia udziału w szkoleniu lub nieprzeprowadzenia szkolenia – w każdym czasie.

XIV. Jeżeli Usługodawca złoży oświadczenie o zmniejszeniu ilości miejsc zarezerwowanych celem wzięcia udziału w szkoleniu lub o nieprzeprowadzeniu szkolenia, w terminie późniejszym niż 2 dni przed przewidzianym dniem rozpoczęcia szkolenia, Usługobiorcy przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania w związku z kosztami poniesionymi przez Usługobiorcę, spowodowanymi rozpoczęciem przez Usługobiorcę przygotowań do wykonania umowy – tj. kosztami przejazdu lub zakwaterowania osób oddelegowanych przez Usługobiorcę do wzięcia udziału w szkoleniu – na zasadach ogólnych. Inne roszczenia odszkodowawcze Stronom nie przysługują.

XV. Rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas szkolenia przez Usługobiorcę i osoby oddelegowane przez Usługobiorcę do wzięcia udziału w szkoleniu jest zabronione. Jedynie uzyskanie zgody od trenera prowadzącego szkolenie – w formie pisemnej, z wyszczególnieniem zakresu udzielonego zezwolenia i osób, którym zezwolenie jest udzielane – upoważnia określone w tym oświadczeniu osoby do rejestrowania dźwięku lub obrazu.

XVI. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rejestrowania obrazu lub dźwięku podczas szkolenia. Ewentualne wykorzystywanie przez Usługodawcę zarejestrowanego podczas szkolenia obrazu lub dźwięku w celach związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą może nastąpić jedynie w sposób niewykorzysujący wizerunku Usługobiorcy i osób oddelegowanych przez Usługobiorcę do wzięcia udziału w szkoleniu oraz nienaruszający ich dóbr osobistych.

XVII. Sposób przeprowadzenia szkolenia jest chroniony prawami autorskimi. Usługobiorca jest upoważniony do powielania uzyskanych materiałów szkoleniowych i wszelkich innych materiałów otrzymanych od Usługodawcy w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkolenia – na własny użytek, z wyłączeniem działalności ukierunkowanej na czerpanie korzyści wprowadzaniem do obrotu uzyskanych materiałów.

XVIII. Skargi i reklamacje.
1) Każdemu uczestnikowi i/lub podmiotowi zamawiającemu usługę szkoleniową przysługuje prawo do złożenia skargi lub reklamacji, jeśli ma zastrzeżenia do realizacji przez Usługodawcę usługi. Skarga lub reklamacja powinna wpłynąć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub doręczona osobiście do biura firmy na adresy do kontaktu wskazane w Umowie. Czas na złożenie skargi lub reklamacji nie może przekroczyć 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli takowa wpłynie po ustalonym terminie. Usługodawca zobligowany jest do rozpatrzenia reklamacji w okresie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od jej wpłynięcia. Usługodawca ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia w przypadku, gdy dostarczone informacje okażą się niewystarczające, niezrozumiałe lub, gdy będą niezgodne z zapisami zawartymi w umowie, regulaminie lub niniejszej procedurze. Taka pisemna prośba o wyjaśnienia będzie traktowana jako odpowiedź Usługodawcy na skargę lub reklamację a termin na jej finalne rozpatrzenie będzie liczony od daty wpłynięcia wyjaśnień w dowolnej formie pisemnej jak w przypadku samej reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy na skargę lub reklamację wymagać będzie formy pisemnej przekazanej elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub doręczonej osobiście na adresy do kontaktu wskazane w Umowie.
2) Możliwe formy rekompensaty:
- powtórzenie szkolenia, lub części szkolenia, którego dotyczyła reklamacja w innym terminie.
- zniżka 10% na kolejne szkolenie.
- pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

XIX. W przypadku usprawiedliwionej szczególnymi wypadkami niemożności przeprowadzenia szkolenia przez Usługodawcę, w szczególności choroba Usługodawcy udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, wyjątkowe zdarzenie losowe w miarę możliwości potwierdzone stosownymi dokumentami oraz przypadki siły wyższej, klient zgadza się na przesunięcie terminu szkolenia.

XX. Adresy i numery właściwe do składania sobie przez Strony oświadczeń w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkolenia:
1) dla Usługobiorcy – adresy i numery zostaną określone w formularzu zgłoszeniowym;
2) dla Usługodawcy:
- adres do korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej: ITLecture Sp. z o. o., Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa
- adres do korespondencji w formie elektronicznej: office@itlecture.pl
- numer telefonu: (22) 295-18-44

XXI. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

XXII. Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów powstałych w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy umowy o świadczenie usługi szkolenia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę strony pozwanej.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub złóż zapytanie ofertowe online.

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}